میزان پیشرفت برنامه ریزی شده :81.90%
میزان پیشرفت واقعی :68.00%
تاخیر

82 روز

تاریخ پایان واقعی پروژه

1399/5/20

تاریخ پایان برنامه ریزی شده پروژه

1399/2/31