میزان پیشرفت برنامه ریزی شده :67.39%
میزان پیشرفت واقعی :62.02%
تاخیر

32 روز

تاریخ پایان واقعی پروژه

1399/4/1

تاریخ پایان برنامه ریزی شده پروژه

1399/2/31