میزان پیشرفت برنامه ریزی شده :92.17%
میزان پیشرفت واقعی :73.12%
تاخیر

113 روز

تاریخ پایان واقعی پروژه

1399/6/20

تاریخ پایان برنامه ریزی شده پروژه

1399/2/31