میزان پیشرفت برنامه ریزی شده :58.19%
میزان پیشرفت واقعی :50.95%
تاخیر

43 روز

تاریخ پایان واقعی پروژه

1399/4/12

تاریخ پایان برنامه ریزی شده پروژه

1399/2/31