میزان پیشرفت برآورد شده :50.98%
میزان پیشرفت واقعی :44.41%
تاخیر

39 روز

تاریخ پایان واقعی پروژه

1399/4/8

تاریخ پایان برآورد شده پروژه

1399/2/31