میزان پیشرفت برنامه ریزی شده :96.78%
میزان پیشرفت واقعی :74.13%
تاخیر

134 روز

تاریخ پایان واقعی پروژه

1399/7/10

تاریخ پایان برنامه ریزی شده پروژه

1399/2/31